تکمیل ظرفیت پایه دوم، چهارم و پنجم

تکمیل ظرفیت پایه دوم، چهارم و پنجم

از سارا هادوی در
Number of replies: 0

دبستان و پیش دبستانی غیر دولتی هوشمند سحر ضمن اینکه در حال ثبت نام پیش دبستان و پایه اول می باشد جهت تکمیل ظرفیت به تعداد خیلی محدود از فرزندان شما در پایه دوم، چهارم و پنجم نیز ثبت نام می نماید.